Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się program promocyjny pod nazwą „Inspiracje PEPCO” (dalej „Program”).
2.   Organizatorem Programu jest Testardo Gram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045424, NIP 5260213907, REGON  002027411 o kapitale zakładowym w wysokości 2.250.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), (dalej „Organizator”), działający na zlecenie PEPCO Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 73A, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111962, NIP 7822131157, REGON 639669292, o kapitale zakładowym w wysokości 27 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych 00/100) (dalej „PEPCO” ).
3.    Organizator informuje, że Program nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku,
o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
4.    Fundatorem nagród jest PEPCO.
5.    Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej www.inspiracje.PEPCO.pl, www.PEPCO.pl, na profilu prowadzonym w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook® dostępnego pod adresem: www.facebook.com/PEPCOpl (zwanej dalej “Fanpage”) w poście „PEPCO Inspiracje” (zwany dalej „Post PEPCO Inspiracje”). Regulamin konkursu dostępny będzie pod adresem www.inspiracje.PEPCO.pl oraz www.PEPCO.pl. 

§ 2. Czas trwania Programu

1.    Program rozpoczyna się w dniu 8.08.2018 i będzie trwać do jego odwołania przez Organizatora. Informacja o odwołaniu Programu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.inspiracje.PEPCO.pl.
2.    Miejscem prowadzenia Programu jest teren Rzeczpospolitej Polski.

§ 3. Zasady Programu

1.    W Programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki: mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) (dalej „Kodeks Cywilny”), ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych na gruncie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, posiadają polskie obywatelstwo (dalej „Uczestnicy”).
2.    Uczestnikami Programu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub PEPCO oraz w spółkach należących do grupy PEPCO w Polsce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, ani członkowie ich rodzin. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych należy rozumieć wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Udział w Programie jest dobrowolny.
3.    Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest skorzystanie z jednej procedur: 
1) Procedura pierwsza wymagająca spełnienia łącznie następujących warunków:
a)    posiadanie zweryfikowanego, spersonalizowanego oraz prawdziwego konta w jednym z następujących serwisów internetowych: Facebook®, Instagram® lub Twitter® (dalej „Serwisy” lub „Serwis”), zawierającego autentyczne dane właściwe dla Uczestnika;
b)     udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu Uczestnika działającego w ramach jednego z Serwisów;
c)    umieszczenie na swoim profilu w jednym z Serwisów zdjęcia lub filmu video (dalej ,,Projekt”), który w swojej treści będzie zawierał pomysł na wykorzystanie produktów PEPCO oraz oznaczenie go „ #inspiracjePEPCO” . Projekt może ukazywać wyłącznie wizerunek Uczestnika lub dziecka do 16 roku życia, którego Uczestnik jest przedstawicielem ustawowym// prawnym opiekunem (dalej „Dziecko”);
d)    zaakceptowanie Regulaminu;
e)     wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci: nazwy użytkownika, którą posługuje się w ramach korzystania z Serwisu lub imienia i nazwiska, wizerunku swojego lub Dziecka (o ile jest umieszczone w  Programie) oraz na publikację Projektu i wykorzystanie wizerunku Uczestnika lub Dziecka (o ile jest umieszczone w  Projekcie) poprzez udzielenie odpowiedzi twierdzącej na komentarz dodany przez Organizatora do Projektu, którego wzór stanowi  Załącznik nr 1. 
2) Procedura druga wymagająca zgłoszenia swojego udziału w Programie poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem internetowym: www.inspiracje.pepco.pl (dalej „Formularz”), którego wzór stanowi  Załącznik nr 2. Wzięcie udziału w Programie w ten sposób wymaga przesłania Projektu poprzez Formularz Programu oraz podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, e-mail, wizerunku swojego lub Dziecka (o ile jest umieszczone w  Projekcie) oraz na publikację i wykorzystanie wizerunku Uczestnika lub Dziecka (o ile jest umieszczone w  Projekcie).
4.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Programie wielokrotnie i wysłać dowolną liczbę Projektów, jednakże Nagrodę o której mowa w § 5 można wygrać tylko raz.  
5.    W Programie można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności niedopuszczalne jest tworzenie kont osobistych na Serwisach z wykorzystaniem personaliów osób trzecich i dokonywanie zgłoszeń udziału w Programie w ich imieniu.
6.    Projekt nie może zawierać treści uznanych za obraźliwe, ani też niecenzuralnych.
7.    Projekt musi stanowić przejaw osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich i powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli Projekt będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, będzie niestosowna, obraźliwa, wulgarna lub będzie w inny sposób naruszać dobre obyczaje, uczucia religijne, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, a także jeżeli będzie zawierać treści reklamujące konkurentów PEPCO lub produkty konkurentów PEPCO, Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia takiego Projektu w przypadku zgłoszenia go w sposób określony w Regulaminie.  
8.    W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Programie.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platformy któregokolwiek z Serwisów, chyba że można mu przypisać winę umyślną.
10.     Z tytułu uczestnictwa w Programie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Programu wydatków. Uczestnik nie uzyskuje prawa do nagrody wyłącznie z tytułu samego wzięcia udziału w Programie.  
11.    Oznaczenie zdjęcia lub filmu video #inspiracjePEPCO lub przesłanie ich za pomocą Formularza oraz spełnienie innych warunków, określonych powyżej oznacza, że zdjęcie lub film video stanowią Projekt, a osoba, która go umieściła staje się Uczestnikiem Programu. Powyższe jest również równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. 
12.    Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie przez Organizatora komentarzy zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 3 pod Projektem lub na otrzymywanie wiadomości mailowych zgodnie z Załącznikiem nr 4, które to wiadomości nie stanowią w szczególności informacji handlowej. 
13.    Jednocześnie akceptacja Regulaminu oznacza potwierdzenie: a) pełnego zwolnienia każdego z Serwisów z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika; b) iż, Program nie jest w żaden sposób sponsorowany popierany, przeprowadzany ani związany z żadnym z Serwisów.
14.    Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za Program. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Programem powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane do właścicieli lub administratorów Serwisów.
 
§ 4. Zasady przyznania tytułu Inspiracji Tygodnia
 
1.    Projekty umieszczone na każdym z Serwisów oraz przesłane za pośrednictwem Formularza w każdym tygodniu trwania Programu od poniedziałku od godz. 00.00 do niedzieli do godz. 23:59 zostają przyporządkowane do Projektów biorących udział w Programie w danym tygodniu jego trwania.
2.     Projekty zebrane w sposób ww. zostają poddane bezstronnej ocenie przez Redaktora Organizatora.  Kryteriami oceny jest kreatywność oraz estetyka. Redaktor Organizatora wybiera w każdym tygodniu trwania Programu jeden Projekt, który uzyskuje tytuł Inspiracji Tygodnia. 
3.    Redaktorowi Organizatora pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę Projektów zgłoszonych do Programu. Redaktor Organizatora dokonuje oceny Projektów nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność jego oceny, ma on obowiązek wstrzymania się od oceny danego Projektu.
4.    Uczestnik, który zgłosił Projekt w sposób, określony w:(i)  § 3 ust. 4 (i)  Regulaminu, a którego Projekt otrzyma tytuł Inspiracji Tygodnia, otrzyma pod swoim Projektem komentarz, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu; (ii) § 3 ust. 4 (ii)  Regulaminu , a którego Projekt otrzyma tytuł Inspiracji tygodnia, otrzyma od Organizatora wiadomość mailową, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Uczestnik, którego Projekt otrzymał tytuł Inspiracji Tygodnia, a który chce otrzymać Nagrodę, powinien podać dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, zgodnie z treścią otrzymanej od Organizatora informacji w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania przez Uczestnika w terminie, określonym powyżej, Uczestnik będzie pozbawiony prawa do otrzymania Nagrody. 
5.    Ogłoszenie Inspiracji Tygodnia będzie miało miejsce w każdy wtorek obowiązywania Programu na stronie internetowej www.inspiracje.pepco.pl oraz na Fanpage odpowiedniego Serwisu w osobnym, dedykowanym poście.
 
§ 5. Nagrody 
 
1.    Uczestnikowi, którego Projekt uzyska tytuł Inspiracji Tygodnia (dalej „Zwycięzca”) przysługuje nagroda w postaci vouchera na zakupy w dowolnie wybranym sklepie PEPCO o wartości 50 PLN (dalej: „Nagroda”).
2.    Wraz z Nagrodą Organizator przekaże Zwycięzcy dodatkową nagrodę̨ pieniężną w wysokości 11,11 % wartości brutto Nagrody. Od łącznej wartości nagrody Organizator potrąci kwotę̨ podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzi kwotę̨ podatku do właściwego urzędu skarbowego. Nagrody wydane zostaną̨ zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
3.     Nagroda zostaje wysłana za pomocą przesyłki pocztowej za pokwitowaniem odbioru na koszt Organizatora. Wysyłka Nagrody odbędzie się w ciągu 10 dni roboczych od wysłania przez Zwycięzcę wiadomości do Organizatora, będącej odpowiedzią na otrzymaną od Organizatora informacją zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu.  
4.    W przypadku dodatkowych pytań ze strony Organizatora, dotyczących wysyłki Nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości/komentarza od Organizatora. 
5.    Nieprzekazanie przez Zwycięzcę jego danych określonych w Załączniku nr 3 lub Załączniku nr 4 w terminie wskazanym w Regulaminie oznacza rezygnację Uczestnika z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora i PEPCO. 
6.    Organizator ani PEPCO nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników w tym Zwycięzców, w tym brak możliwości skontaktowania się z nimi lub przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeżeli ten nie podał prawdziwego adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda lub nie przekazał danych wskazanych w Regulaminie lub, gdy podane dane są niepełne lub nieaktualne. W przypadku, gdy tytuł Inspiracji Tygodnia uzyska osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu Nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej niezwłocznego zwrotu.
7.    Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.
8.     Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród na osoby trzecie.
9.    Nagrody niewydane w Programie pozostają do dyspozycji Organizatora.
 
§ 6. Publikacja Inspiracji 
 
1.    Uczestnik Projektu wyraża zgodę na publikację jego Projektu oraz wizerunku swojego lub Dziecka (o ile jest umieszczone w Projekcie) na stronie internetowej www.inspiracje.PEPCO.pl, wraz z następującymi danymi: nick, którym posługuje się Uczestnik w ramach jednego z Serwisów lub jego imię i nazwisko oraz opis, który został nadany Projektowi. 
2.    Poprzez wyrażenie zgody, o której mowa powyżej Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację wizerunku swojego lub Dziecka (o ile jest umieszczone w Projekcie) zamieszczonego w Projekcie. Zgoda obejmuje publikację Projektu w całości lub we fragmentach bez ograniczeń przez Organizatora oraz przez PEPCO w celach związanych z organizacją Programu poprzez rozpowszechnianie Projektu. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na korzystanie z wizerunku swojego lub Dziecka (o ile jest umieszczone w Projekcie) umieszczonego w Projekcie zarówno przez Organizatora, jak i przez PEPCO, a także upoważnione przez nich osoby w celach związanych z organizacją Programu. Powyższa zgoda odnosi się również do publikacji wizerunku w prasie i Internecie. Poprzez wyrażenie powyższej zgody, Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń zarówno istniejących, jak i przyszłych, w tym zwłaszcza roszczeń o wynagrodzenie względem Organizatora lub PEPCO z tytułu wykorzystywania ww. wizerunku/wizerunków na potrzeby określone powyżej. 
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia części opisu Użytkownika, jego zmiany lub dodanie innych opisów, na co Użytkownik wyraża zgodę.
4.    Wyrażenie zgody na publikację Projektu jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Programie. 
 
§ 7. Licencja
 
1.    Z chwilą przystąpienia do Programu Uczestnik oświadcza, że udziela PEPCO bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Projektu i w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez PEPCO, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały oraz sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów,
c) wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,
d) wprowadzenie do sieci multimedialnych, w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
e) przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu,
2. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez PEPCO jego imieniem i nazwiskiem lub nickiem w celu publikacji Projektów w sposób, określony w § 6 Regulaminu, a także w celu wyłonienia tytułów Inspiracji Tygodnia i ogłoszenia wyników Programu. 
2.    PEPCO nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Projektów Zwycięzców, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, w zakresie wskazanym w ust. 1.
3.    Uczestnik wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie z praw zależnych do nagrodzonego Projektu oraz rozporządzanie nimi przez PEPCO, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, w tym na włączenie w całości lub w części – wedle wyboru PEPCO – do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego, audialnego lub też do połączenia z takim utworem i jego publiczne rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych w ust. 1 lub inne włączenie lub połączenie z utworem lub innym dziełem nie będącym utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawie Autorskim. 
4.    Uczestnik Programu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Projektu, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Projektu na stronie internetowej, Fanpage oraz za inne przypadki publicznego udostępniania Projektu.
5.    Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do PEPCO lub Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich przysługujących im do Projektu, niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce PEPCO lub Organizatora lub przystąpi do sprawy po stronie PEPCO lub Organizatora jako interwenient uboczny. Uczestnik zwróci PEPCO lub Organizatorowi wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku wystąpienia z roszczeniami, o których mowa powyżej PEPCO lub Organizator obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika na podany przez Uczestnika adres i wezwać go do udziału w sprawie. 
 
§ 8. Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest PEPCO.
2.    PEPCO przetwarza dane osobowe Uczestników w celu związanym z przeprowadzeniem Programu, którymi są nicki/imię i nazwisko Uczestników Programu, które są przez nich użytkowane w ramach korzystania z jednego z Serwisów, adres e-mail oraz wizerunek Uczestnika lub Dziecka (o ile jest umieszczone w Projekcie). Podstawą przetwarzania danych Uczestnika Programu jest jego zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażona Organizatorowi w treści Formularza lub udzielana w odpowiedzi twierdzącej na komentarz stanowiący Załącznik nr 1. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Programie i otrzymania Nagrody. 
3.    W przypadku Zwycięzców PEPCO dodatkowo przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, PESEL, e-mail. Celem przetwarzania tych danych osobowych jest wydanie Nagrody oraz dopełnienie obowiązków podatkowych. Podstawą przetwarzania danych jest przepis prawa i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych poprzez przesłanie Organizatorowi wiadomości, w której podadzą powyższe dane zgodnie z Załącznikiem nr 3 lub 4 wiadomości mailowej, o której mowa w § 4 ust. 
4.    Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do otrzymania Nagrody.
5.    Uczestnik ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik ma prawo do usunięcia danych, jednakże usunięcie lub żądanie usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Programu oznacza wyłączenie Uczestnika z udziału w nim. Uczestnik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych.
6.    Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami ich dane będą przechowywane nie dłużej niż przez trzyletni okres przedawnienia roszczeń, licząc od ostatniego zgłoszenia Uczestnika do Programu. W przypadku Zwycięzców okres przechowywania ich danych będzie nie dłuższy niż 5 lat licząc od końca roku, w którym wręczono mu Nagrodę. PEPCO dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
7.    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    PEPCO oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
9.    W celu prawidłowej realizacji Programu dane osobowe Uczestników powierzone zostały do przetwarzania Testardo Gram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz firmie kurierskiej, związanym z PEPCO lub Organizatorem odpowiednią umową, w celach takich samych, w jakich były zbierane, tj. kontakt z Uczestnikiem oraz na przekazanie nagrody na podstawie zgody Uczestnika, a także w celu zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami uczestników Programu lub osób trzecich, rozpoznania reklamacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze. Odbiorcami danych mogą być także i współpracownicy PEPCO, osoby upoważnione przez PEPCO, podmioty przetwarzające dane na zlecenie w imieniu administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane Osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
10.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod dedykowanym adresem e-mail:  iodo@PEPCO.eu.
 
§ 9. Reklamacje
 
1.    Wszelkie reklamacje, związane z Projektem mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora, tj. ul. Prosta 51, 00–838 Warszawa, z dopiskiem ,,Program PEPCO”, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia Inspiracji tygodnia, w tygodniu w którym Uczestnik składający reklamację brał udział w Programie. Reklamacje zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych.
2.    Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz adres na który ma zostać odesłana odpowiedź Organizatora, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3.    Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
5.    O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika listownie. 
6.    Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem. 
7.    Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub pozostające w związku z organizacją Projektu, Organizator, PEPCO oraz Uczestnicy będą starali się rozwiązać polubownie w drodze negocjacji. Spory nierozwiązane w drodze czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego.
 
§ 10. Postanowienia końcowe
 
1.    Niezależnie od postanowień Regulaminu Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:
a) usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
b) usprawnienie zasad prowadzenia Programu;
c) wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Programu;
d) zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin.
2.    Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć podstawowych zobowiązań Organizatora,
w tym w szczególności zobowiązania do wydania Nagród, ani nie może wpływać na prawa Uczestników nabyte przed zmianą Regulaminu.
3.    Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.PEPCO.pl. 
4.    O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Programie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestnika Programu.
5.    Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Programu.
 
Załącznik nr 1 Komentarz Organizatora 
 
Jeżeli chcesz wziąć udział w Programie promocyjnym pt. „Inspiracje PEPCO” prosimy o udzielenie odpowiedzi na ten komentarz o treści: „TAK”. Twoja wiadomość będzie dla nas oznaczać, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PEPCO Twojego nicku lub imienia i nazwiska oraz wizerunku Twojego i Twojego dziecka/podopiecznego nad którym sprawujesz władzę rodzicielską, które nie ukończyło szesnastego roku życia (jeżeli wizerunek taki jest umieszczony w Projekcie)  w celach związanych z udziałem w Programie oraz na publikację Twojego Projektu wraz z umieszczonymi na nim ewentualnie wizerunkami wraz z opisem na stronie internetowej www.inspiracje.pepco.pl oraz akceptujesz treść Regulaminu Projektu.
Link do regulaminu projektu: www.inspiracje.pepco.pl/regulamin

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Programu promocyjnego pt. Inspiracje PEPCO dostępnym pod adresem: www.inspiracje.pepco.pl/regulamin oraz bez zastrzeżeń akceptuję jego postanowienia i oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie.  
 
1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem Programu promocyjnego „Inspiracje PEPCO”, dostępnego pod adresem www.inspiracje.pepco.pl/regulamin następujących danych osobowych: 
1.     imię i nazwisko/nick
2.    wizerunek/wizerunki, umieszczone w Projekcie
3.    e-mail:
2.     Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku umieszczonego na Projekcie oraz na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego nad którym sprawuję władzę rodzicielską (jeżeli wizerunek taki jest umieszczony w Projekcie) w celu związanym z udziałem w Programie promocyjnym „Inspiracje PEPCO” zgodnie z regulaminem Programu promocyjnego „Inspiracje PEPCO”. Jednocześnie oświadczam, że Projekt nie zawiera wizerunku dziecka, które ukończyło szesnasty rok życia
Administratorem Pani/a danych osobowych jest PEPCO POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 73A, 60-479 Poznań (dalej jako „Administrator”). 
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail iodo@PEPCO.eu.
Dane będą przetwarzane w celach umożliwienia Organizatorowi Programu Inspiracje PEPCO kontakt z Panią/Panem oraz na przekazanie nagrody  na podstawie Pani/a zgody, a także w celu zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami uczestników Programu lub osób trzecich, rozpoznania reklamacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, który wynika  m.in. z art. 41 ust. 4 oraz art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 200)

Załącznik nr 3 Komentarz Organizatora do Uczestnika, którego Projekt uzyskał tytuł Inspiracji tygodnia.

Gratulujemy, przyznaliśmy Panu/i tytuł Inspiracji tygodnia, prosimy o przesłanie w wiadomości prywatnej Pana/i danych osobowych w celu przesłania Nagrody, zgodnie z następującym wzorem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PEPCO POLAND Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem Programu promocyjnego „inspiracje PEPCO”, dostępnego pod adresem https://inspiracje.pepco.pl/static/regulamin  moich następujących danych osobowych: ___________ (imię), ____________ (nazwisko), ________ (ulica), ______________ (numer domu i mieszkania),___________(kod), _____________ (miasto), _____________ (PESEL), ____________ (e-mail) w celu wydania mi nagrody oraz dopełnienie obowiązków podatkowych.

Załącznik nr 4 Wiadomość Organizatora do Uczestnika, którego Projekt uzyskał tytuł Inspiracji tygodnia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PEPCO POLAND Sp.  z o. o. zgodnie z regulaminem Programu promocyjnego „inspiracje PEPCO”, dostępnego pod adresem https://inspiracje.pepco.pl/static/regulamin następujących danych osobowych:
1.    Imię: 
2.    Nazwisko:
3.    Ulica: 
4.    Numer domu i mieszkania:
5.    Kod:
6.    Miasto: 
7.    PESEL:
w celu wydania mi nagrody oraz dopełnienie obowiązków podatkowych.
Administratorem Pani/a danych osobowych jest PEPCO POLAND Sp.  z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 73A, 60-479 Poznań (dalej jako „Administrator”). 
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail iodo@PEPCO.eu.
Dane będą przetwarzane w celach umożliwienia Organizatorowi Programu „Inspiracje PEPCO” (dalej jako „Program”) kontakt z Panią/Panem oraz na przekazanie nagrody  na podstawie Pani/a zgody, a także w celu zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami uczestników Programu lub osób trzecich, rozpoznania reklamacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, który wynika  m.in. z art. 41 ust. 4 oraz art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 200).